Privacybeleid

Privacyverklaring Sint Jacobus Gilde Zeeland

 1. Artikel 27 van de AVG privacywet is niet op onze vereniging van toepassing. Wij
  maken gebruik van het vrijstellingsbesluit Wbp artikel 3.
 2. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt slechts voor de activiteiten gelet
  op de doelstelling van onze vereniging. Deze zijn onder andere het organiseren van
  het koningschieten, deelname aan gildedagen, vendelen, trommen, verbroedering,
  archivering, geschiedschrijving.
 3. De persoonsgegevens die onze vereniging verwerkt zijn enkel de persoonsgegevens
  van onze leden. Deze zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze vereniging.
  Het betreft de gegevens welke gebruikelijk zijn voor een vereniging zoals naam,
  geboortenamen, adres, woonplaats, geboortedatum, datum aanvang lidmaatschap,
  administratienummer, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, enz.
  Deze gegevens worden niet op onze site gepubliceerd.
 4. De persoonsgegevens worden slechts, vaak ten dele, verstrekt aan de leden, de leden
  of ouders, verzorgers, gemeente ten behoeve van subsidieaanvraag, en personen die
  belast zijn met de leiding van de vereniging en activiteiten. Voor het houden van
  regionale schietwedstrijden wordt door de KNTS een lijst beschikbaar gesteld met
  slechts de vermelding van de licentienummers en namen en voorletters van de
  schutters. Er vindt geen uitwisseling van persoonsgegevens plaats met andere
  organisaties. Er zijn geen koppelingen met andere persoonsbestanden.
 5. Er staan op de website van onze vereniging geen persoonsgegevens anders dan
  namen, emailadressen en telefoonnummers van de bestuursleden, namen en foto’s
  van koningsparen en groepsfoto’s.
 6. De pc’s die gebruikt worden voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn
  adequaat beveiligd door software van AVG Internet Security.
  De pc waar de software voor de website op staat is adequaat beveiligd door software
  van AVG Internet Security.
  De gegevens die zowel per e-mail als via de website worden versleuteld verzonden.
 7. Doel van onze vereniging is onder andere archivering en geschiedschrijving.
  Verwijderen van alle persoonsgegevens tast de doelstelling van onze vereniging aan.
  Het vernietigen, in incidentele gevallen, van het koningszilver druist in tegen de
  doelstellingen van gilden en schutterijen. Bij aanname van nieuwe leden zal tijdens
  de ballotageprocedure nadrukkelijk gewezen worden op de doelen van onze
  vereniging en wat dit inhoud voor de AVG privacywet. Op het aanmeldingsformulier
  zal gevraagd worden in te stemmen met artikel 7 van het beleid persoonsgegevens
  van ons gilde.
 8. Persoonsgegevens zijn voor elk lid of ouder/verzorger van een jeugdlid ter inzage.
  Neem dan contact op met de secretaris. Bij een verzoek tot verwijdering van
  persoonsgegevens zullen de belangen van de aanvrager en het gilde worden
  gewogen waarna er een beslissing zal worden genomen.

Dit beleid is gebaseerd op het vrijstellingsbesluit Wbp Artikel 3.
Tekst is geldend op 6 maart 2019. Onderdeel van dit beleid zijn de bijlagen:
Overheid.nl, Wet bescherming persoonsgegevens, Artikel 27.
Overheid.nl, Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens, Artikel 3.
Autoriteit persoonsgegevens bewaren van persoonsgegevens.


Aldus vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergadering van het Gilde
gehouden op 6 maart 2019 te Zeeland en ondertekend door de voorzitter en de
secretaris van het Gilde.

Cor van Loy
voorzitter.

Thijs Bongers
Secretaris.